Địa điểm: xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Gia Lai

Quy mô: Diện tích 53,26 ha

Tổng vốn đầu tư: 43,84 tỷ đồng


Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra kết cấu móng cổng Quốc Môn