Địa điểm: Hà Nam

Chủ đầu tư: Bộ Y Tế

Quy mô: gần 21 ha


Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế Hạ tầng kỹ thuật