Khu đô thị Hạ Long Vista (Tên chính)

  Client:

  Location:

  Year executed:

Mô tả ngắn Khu đô thị

Địa điểm: Hà Nam  Chủ đầu tư: Bộ Y Tế  Quy mô: gần 21 ha  Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế Hạ tầng kỹ thuật